Forsikringsinformation

Dansk Amatørfiskerforening Kollektiv Ulykkesforsikring

Dækningsomfang: Foruden policens tekst gælder Tryg’s forsikringsbetingelser for kollektiv Ulykkesforsikring nr. UL02.
Forsikringen er tegnet uden afgivelse af helbredsoplysninger, hvorfor vi skal henlede opmærksomheden på de særlige afsnit i forsikringsbetingelserne om ulykkestilfælde, der skyldes bestående sygdomme eller sygdomsanlæg, (bortset fra ildebefindende eller besvimelse) samt forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes tilstedeværende eller tilstødende sygdom. Når forsikrede fylder 59 år, uanset forsikringsbetingelsernes punkt 5.3 fortsætter forsikringen på uændrede vilkår og uændret præmie.
Medlemmerne er dækket til og fra fiskeri.
Det er et krav at der bæres redningsvest under fiskeri.

Uddrag af Tryg’s forsikringsbetingelser for kollektiv Ulykkesforsikring nr.UL02:
10.1 Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til forsikredes død, udbetales erstatningen, inden for et år efter ulykkestilfældet.
10.3 Har ulykkestilfælde medført døden, skal Tryg have meddelelse herom inden 48 timer. Ved dødsfald har selskabet ret til at kræve obduktion.
Forsikringssummen udbetales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til forsikringsaftaleloven, medmindre andet er meddelt Tryg Gruppeforsikring.
Begunstigelses ved død: Voksne par, der ikke er gift, skal være opmærksom på arvereglerne ved dødsfald. Ønskes det, at dødsfalds erstatning tilfalder samleveren, skal der udfyldes en begunstigelseserklæring med behørig underskrift.
Der udbetales kun halv erstatning ved skader, der medfører død, og som sker ved ulykke som fører af en motorcykel, scooter eller 45-knallert.
Forsikringen dækker ikke: Dødsfald ved ulykker som følge af sygdom, grov uagtsomhed, beruselse m.m. farlig sport, krig og lignende, jf. punkt 3.
Medlemsbladet Danske Fritidsfiskere
Som medlem af Dansk Amatørfiskerforening modtager du bladet Danske Fritidsfiskere. Bladet er på ca. 32 sider og udkommer 5- 6 gange årligt. Bladet bringer artikler/temaer om fiskeri, og hvad der er aktuelt herunder miljøtiltag i de forskellige farvande.

Medlemskabet af Dansk Amatørfiskerforening (DAF) koster: 280,00 kr. årligt