Ordensregler

1) Bådpladserne er nummereret og der tildeles et nummer af bestyrelsen til bådejeren. Nummeret skal placeres synligt på båden, således at dette kan ses uhindret fra land/bro.

2) Det er enhver bådejers pligt at holde sin båd i forsvarlig stand og have den forsvarligt fortøjret, så den ikke er til gene for andre både. Der skal opsættes en fangline i styrbord side fra fortøjringspæl til bro i passende højde over vandet.

3) Af hensyn til øvrige både, kan bestyrelsen påtale mangelfuld fortøjring, og ejeren skal straks udbedre dette, hvis det mod forventning ikke sker, kan bestyrelsen lade båden sætte på land for ejerens regning.

4) Både der ligger ved svajpladserne skal fortøjres til de afmærkede bøjer og pæle. Foreningens ophalervogne tømmes og henstilles på deres pladser umiddelbart efter brug.

5) Hvor et medlem lader en båd stå uistandgjordt, eller lader henligge på pladsen i længere tid, kan båden fjernes af bestyrelsen for ejerens regning.

6) Optagning, søsætning og flytning af både er påejeren egen regning og risiko.

7) Sejlads i havnen skal foregå med nedsat fart, max 4 knob, dog uden hækbølge. Sejlads i kanalen må ikke foregå ved hjælp af mmotor. Fortøjring i kanalen må ikke finde sted.

8) Af hensyn til redningsfartøjer må der ikke hensættes både på ophalerrampen samt henlægning af både ved proviantbroen uden opsyn.

9) Vinterbådpladser anvises altid af bestyrelsen (bådudvalget), bådejeren er selv ansvarlig for båden, foreningen kan ikke drages til ansvar for eventuelle beskadigelser m.v.

10) I øvrigt gælder Trafikministeriets ” Standardregler for overholdelse af orden i danske havne”. Er fremlagt i klubhuset.

11) Urenlighed er overalt på pladsen og Nokken/Tippen er strengt forbudt. Toilet og pissoir skal altid benyttes.

12) Udendørs støjende adfærd med radio/musik eller ligende er forbudt. Der må ikke på pladsen foregå noget der kan virke anstødeligt både af hensyn til pladsens andre brugere og af hensyn til nabobebyggelsen.

13) Vejen gennem pladsen er redningsvej og skal holdes fri for materiel og materialer. Redningsvejen er offentlig tilgængelig, derfor skal der udvises til dem der færdes på denne. Vejbommen skal altid være lukket umiddelbart efter brug.

14) Alt brændbart affald skal straks anbringes i affaldscontainere eller de opstillede affaldsstativer og elkabler må ikke efterlades på jorden natten over. Organisk affald skal indpakkes, således at ingen lugtgener fremkommer.

15) Fiskeflåpladsen er til rådighed for alle medlemmerne og skal efter brug være rengjort.

16) Fiskeaffald skal opbevares i spande med låg. Fiskeaffaldet skal sejles ud og dumpes i sejlrenden vest for tandstumpen.

17) Der må ikke henkastes fiskerester på pladsen, Nokken/Tippen eller havneoprådet. Ligeså må der ikke ske forurening med olie, benzin eller kemikalier på pladsen.

18) Fodring af katte må kun ske ved de dertil af foreningen indrettede foderpladser. Rengøring af skåle/bakker skal foretages inden fodring.

19) Hunde skal altid føres i snor på foreningens område.

Ovenstående ordensregler er gældende for samtlige medlemmer i Frederikssund Fritidsfiskerforening. Reglerne er udarbejdet af bestyrelsen og godkendt af Frederikssund Kommune, der er den øverste myndighed. Kommunens havnefoged har tilsynspligt, og kan skride ind med påtale hvis ovenstående regler ikke respekteres. Overtrædelse af ovennævnte regle kan uden varsel betyde ekskludering af foreningen.
Rev. 24/3 – 2015 med godkendte vedtægtsændringer.