Vedtægter

§ 1 Foreningens formål er at bevare interessen for fritidsfiskeri i Frederikssund samt fremme fælles indkøb af fiskeredskaber og kammeratlig samvær.

§ 2 Som aktiv medlem af foreningen kan optages enhver, som er i besiddelse af gyldigt “stor” fiskelicens. Fiskelicensen skal vises til bestyrelsen ved indmeldelse i klubben. Dog skal man for ret til skur og bådplads være bosiddende i Frederikssund Kommune.

§ 3 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen., I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. I ulige år vælges kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 4 Bestyrelsen tegner til enhver tid foreningen. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Enhver henstilling fra bestyrelsen skal efterkommes. Medlemmer som ikke overholder vedtægter og ordensregler kan ekskluderes/udelukkes af foreningen. Tilbagebetaling af kontingent vil i så fald ikke finde sted.

§ 5 Kontingent betales senest 15.02 og andrager indtil videre 675,00 kr. For at kunne deltage i genneralforsamlingen skal kontingent samt restance af enhver art være betalt senest denne dato. Såfremt dette ikke er sket, kan medlemmet betragte sig som udmeldt. Ved fornyet indmeldelse, skal medlemmet betale al skyldig restance. Medlemmet kan herefter på ny påtegnes venteliste, hhv. bådplads og redskabsrum. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut og kan kun hæves af formand og kasserer. Bestyrelsen har ret til at foretage revision når som helst.

§ 6 Bestyrelsen holder møder såfremt der er sager, der ønskes behandlet. Mødet indkaldes senest 1 uge før. Generalforsamlingen afholdes den 2. tirsdag i marts hvert år. Forslag der ønskes behandlet tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før. Der sendes referat fra generalforsamlingen til alle medlemmer med mailadresser og der lægges kopier i fælleshuset, senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 7 Vedtægtsændring kan kun finde sted, dersom 2/3 af medlemmerne er mødt. I modsat fald indvarsles til ekstraordinæær generalforsamling, der er afgørende uanset de fremmødte antal. Andre sager afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§ 8 Alle bådpladslejere har pligt til at have som minimum en ansvarsforsikring på båden. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at kontrollere dette.

§ 9 Bestyrelsen er udlejer af bådpladserne til foreningens medlemmer. De lejede bådpladser er personlige, enhver ændring såsom udlån, bytte etc. kan ikke foregå uden bestyrelsens samtykke. Dog er der mulighed for at flere går sammen om en bådplads. Bådpladsen kan dog først overtages af 2. mand ved 3 års anciennitet. Enhver ændring af kompagniskab vedrørende bådplads skal godkendes af bestyrelsen. Man kan kun være bruger eller medbruger af en bådplads.

§ 9a Tildeling af bådpladser foretages af bestyrelsen efter en venteliste, for så vidt at man opfylder for den i §2 omtalte bopælskriterie. Har man sagt nej 3 gange til en ledig bådplads, vil man blive sat bagerst på ventelisten.

§ 9b Grundarealerne lejes af foreningen og lejemålet er personligt, arealerne kan ikke overdrages til anden side. Alle lejere af et grundareal skal som minimum være lejer af en svejplads,  eller kompagniskab om bådplads. Grunden skal altid være bebygget. Bygningerne er privat eje og skal overholde betingelserne i lejekontrakten med Frederikssund Kommune og være i rimelig velholdt stand. Enhver ændring af lejeforholdet skal godkendes af bestyrelsen, herunder opskivning af flere personer på lejemålet. Såfremt lejemålet ikke benyttes i rimelig grad, og/eller opfylder foreningens formål kan bestyrelsen opsige lejemålet.

§ 10 Foreningen kan ikke ophæves, så længe der er mindst 8 medlemmer. Ved ophør tilfalder eventuel kassebeholdning de foreninger, som udsætter fisk i Roskilde Fjord.

§ 11 Medlemmerne skal til enhver tid respektere de gældende regler med hensyn til mindstemål, fredningstider, maskestørrelse og redskabsantal pr. fisker.

Rev. 2018 med godkendt vedtægtsændring 10. februar 2018